Primátor Svoboda: Každá koruna na Blanku projde důkladnou kontrolou

„Pokračuji v hlídání a minimalizaci nákladů města tak, jak jsem Pražanům slíbil. Každá koruna na Blanku projde bedlivou kontrolou,“ říká primátor. „Blanka je problémová stavba, ale ve výsledku bude sloužit nejen všem Pražanům, ale i návštěvníkům Prahy a bude přínosná: od snížení počtu dopravních nehod až po zlepšení životního prostředí.“

„Rada města včera rozhodla, že zaplatíme Metrostavu faktury, které jsou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, což je zhruba 300 milionů korun. Zbylé faktury, ve kterých jsou obsaženy vícepráce, jsou nyní podrobovány kontrolní analýze, tzv. kategorizaci. K definitivnímu řešení tak dojde v řádu šesti měsíců,“ říká primátor hlavního města Bohuslav Svoboda (ODS).

Audit společnosti White and Case zadaný primátorem hlavního města s cílem zvýšit transparentnost a efektivitu hospodaření hlavního města napověděl nutnost systému analyzování plateb za Blanku – z faktur totiž není jasné, kolik z požadovaných částek tvoří tzv. vícenáklady a kolik náklady plynoucí přímo ze smlouvy či z její valorizace. 

Vzhledem k různým nepravdám, nepřesnostem a složitosti situace bychom rádi zrekapitulovali celý postup města při financování tunelového komplexu Blanka:
 
Dne 1. 3. 2011 předložil do Rady hl. m. Prahy tehdejší 1. náměstek primátora Karel Březina tisk R-3677, kterým vyčíslil finální cenu Blanky na 37,912 mld. Kč. 
Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda následně zadal analýzu společnosti White and Case a vyvinul maximální tlak pro další snížení celkových investičních nákladů na stavbu. 
Na základě analýzy se primátorovi města podařilo vyjednat další úspory, které byly Radě hl. m. Prahy předloženy v tisku Karla Březiny pod číslem R-4812 dne 18. 10. 2011. Tento tisk vyčísluje celkové předběžné investiční náklady na 36,980 mld. Kč, což představuje cca 1 mld. Kč úsporu, přičemž další 1 mld. Kč tvoří rezerva, kterou město nechce utrácet, jde tedy o úsporu ve výši 2 mld Kč. 
Na základě tohoto materiálu byl stanoven úkol pro Odbor městského investora projednat úpravu smluvních vztahů v tomto duchu se všemi účastníky stavby. 
Ředitel odboru Jan Beránek, který na Magistrát nastoupil 1. 2. 2012, uzavřel čtyři měsíce od svého nástupu dne 24. 5. 2012 po složitých jednáních o souhrnném rozpočtu se všemi zúčastněnými stranami, tedy Metrostavem, ČKD, IDS, projektanty a právníky dodatky ke smlouvám. Poprvé v historii stavby se tak smluvně stanovuje v tisku zmíněná, stropová cena a termín dokončení stavby. Dodatky přitom přísně vycházejí z usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 18. 10.2011.
Dodatky neschvalovaly žádnou novou skutečnost či zakázku a už vůbec neměnily cokoliv v projektu samotného tunelového komplexu. „Uzavřením dodatků je potvrzena maximální cena stavby vyčíslená materiálem z 18. 10. 2011 a termín dokončení – nic více ani méně,“ říká primátor Bohuslav Svoboda.
Od léta 2012 nedocházelo k proplácení faktur za výstavbu tunelového komplexu Blanka. Důvodem ale nebylo to, že by město nemělo finanční prostředky na zaplacení faktur, kterými plně disponuje, ale fakt, že v průběhu výstavby tunelu Blanka došlo k významným změnám projektu a vedení města logicky chtělo vědět, za co jsou finance konkrétně vynakládány. Město v současné době kontroluje jednotlivé změny v projektu tak, aby mohlo proplatit faktury v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Proces je složitější díky velkému množství prací - jedná se o kontrolu v rámci více než 2 300 složek.
 
Vyjádření k napadnutí opozicí:
 
„Nechápu napadání opozice – stejně jako každý člověk, který si hlídá své náklady, tak i město dřív, než přistoupí k proplacení všech víceprací nad rámec zadávací dokumentace, musí provést detailní kontrolu. Jedná o práce, které probíhaly i před rokem 2012, je tedy přinejmenším zajímavé, že se během naší snahy o zprůhlednění stavby ozývá právě zastupitel Karel Březina, který měl stavbu 12 měsíců ve své kompetenci člena Rady hl. m. Prahy,“ uvádí primátor Svoboda. „Riziko překročení 20 % víceprací skutečně hrozí, poukazuje na to ostatně již analýza White and Case ze srpna 2011, která byla v září 2011 zveřejněna na webu města a v říjnu 2011 součástí usnesení Rady, takže o ní byl Karel Březina podrobně informován - v rámci své gesce ji nepochybně podrobně nastudoval. Je s velkým podivem, že se Odbor městského investora pod jeho vedením touto analýzou nezačal řídit tak, aby k odvrácení onoho rizika došlo již v době působení Karla Březiny v Radě.“
 
Tisk z října 2011, předložený ostatně Karlem Březinou osobně, naprosto jasně ukládá zajistit a průběžně sledovat realizaci souboru staveb Městského okruhu – tunelového komplexu Blanka náměstku primátora pro dopravu. Přesto až do konce jeho působení v Radě hl. m. Prahy byly evidentně propláceny faktury bez kontroly toho, jestli práce v nich obsažené byly zadány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.