Romské děti by se podle většiny Čechů měly vzdělávat v běžných ZŠ

Romské děti by se podle většiny Čechů měly vzdělávat v běžných třídách základních škol. V zářijovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se tak vyjádřilo 59 procent respondentů, naopak zhruba třetina vyjádřila nesouhlas. Záporný postoj převažoval v názoru na integraci dětí se zrakovým a sluchovým postižením (54 procent) a s mentálním handicapem (80 procent).

Nejvíce lidí souhlasilo, že by se v běžných třídách měly společně vzdělávat žáci z chudých i bohatých rodin, kde odpovědělo kladně devět z deseti respondentů. Přibližně tři čtvrtiny schvalují integraci dětí s tělesným postižením a cizinců, 60 procent kladných odpovědí bylo v případě mimořádně nadaných dětí. Integrace Romů tak měla nižší podporu, ale stále kladný postoj převažoval.
 
Podrobnější analýza podle autorů průzkumu ukázala, že vzdělávání Romů v běžných třídách relativně častěji podporují lidé s dobrou životní úrovní. Ti byli vstřícnější také v případě cizinců a dětí z chudých rodin. "Nižší podíl souhlasu s tím, že by se romské děti měly vzdělávat v běžných třídách, byl zaznamenán mezi obyvateli měst s populací od 30 do 80 tisíc," doplnili.
 
Česká veřejnost se pozitivně staví ke zřizování nestandardních škol v rámci povinné devítileté školní docházky. Zhruba čtyři pětiny souhlasí, aby vedle běžných základních škol fungovaly také základní školy s rozšířenou výukou, praktické školy pro děti s lehkým mentálním postižením nebo speciální školy pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.
 
Nejmenší podporu mají víceletá gymnázia, s nimiž souhlasily dvě třetiny respondentů. Zhruba pětina naopak vyjádřila nesouhlas. Podpora tohoto typu škol roste se stupněm dosaženého vzdělání.
 
Průzkumu se od 8. do 15. září zúčastnilo 1017 obyvatel České republiky starších patnácti let.
 
zdroj: ČTK