Vybrané domácnosti navštíví statistici

Český statistický úřad (ČSÚ) pořádá v roce 2011 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice - AES Vzdělávání dospělých 2011.

Toto šetření navazuje na předešlé, uskutečněné v letech 2007 - 2008. Proběhne na území celé ČR v cca 9500 domácnostech, tyto domácnosti byly do šetření zahrnuty za základě dvoustupňového náhodného výběru. Vlastní šetření proběhne v druhém pololetí roku 2011, a to prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby ve věku 18 - 69 let, vyskytující se ve vybrané domácnosti. 
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření AES 2011, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.  
 
Smyslem tohoto šetření je zmapovat situaci ve vzdělávání dospělých v ČR s důrazem na účast jedinců v jednotlivých typech vzdělávání. Díky mezinárodnímu charakteru šetření bude možné po kompletním sběru dat porovnat situaci v ČR v celoevropském kontextu. Účast v šetření není pro domácnosti povinná.