Pozor na nástrahy ve výuce odborného jazyka

Během firemní výuky cizího jazyka dochází u řady manažerů k opakování chyb, které s vlastním jazykem nesouvisí.

Výuka cizích jazyků patří mezi tři nejčastější typy odborného vzdělávání ve firmách. Pro většinu zaměstnanců jsou obvykle k dispozici skupinové kurzy, existuje však i okruh lidí, kteří vyžadují individuální přístup. Sem patří především manažeři. Jejich výuka má totiž řadu specifik, která často působí jako překážky efektivní výuky. Lze jim však účinně čelit.

Odbornější a komplikovanější
Výuka manažerů má oproti běžným firemním kurzům určitá specifika. Ve většině případů je zaměřena obchodním či jiným profesním směrem, například na styk se zákazníky. Pokud má manažer již dobrou znalost cizího jazyka ve svém oboru, obvykle jsou lekce zaměřené na zlepšení plynulosti konverzace pro různé příležitosti s cílem přiblížit mluvený projev úrovni rodilého mluvčího.
Dalšími specifiky, která již mohou výrazně ovlivnit efektivitu výuky, jsou například časová zaneprázdněnost manažerů, neustálé přerušování výuky z důvodů telefonování či návštěv kolegů, nepravidelnost hodin a všudypřítomný stres. Přestože není možné tyto překážky úplně odstranit, existují doporučení, kterými lze jejich dopady alespoň minimalizovat.

Stanovte si pravidla
Velkou časovou zaneprázdněnost manažera je například možné řešit tak, že si na základě svých zkušeností určí dny a denní doby, v kterých bývá nejméně vytížený. Může jít například o ráno před začátkem pracovní doby nebo naopak večer po jejím skončení. Neméně důležité je stanovení místa, kde bude výuka probíhat. Kancelář, kde budou v průběhu výuky rušit zvonící telefony a na dveře klepající podřízení, kvalitě výuky rozhodně neprospěje.
Vhodné je také nastavit si předem určitá pravidla, například zda bude mít manažer po celou dobu výuky vypnutý telefon, a ty pak dodržovat. Vzhledem k častým služebním cestám a jednáním manažerů je také důležité, aby si s lektorem na konci každé hodiny potvrdili datum a čas další lekce.

Povídejte si i neformálně
Dalším problémem při výuce manažerů je pracovní stres. Jsou totiž vystavení různým tlakům a pracovní myšlenky je obvykle neopouští ani po zahájení lekce. Vhodnou metodou, jak se uvolnit, je povídat si s lektorem na začátku lekce v cizím jazyce o neformálních tématech, například o dosažených úspěších, plánech na víkend, zájmech a podobně.
Někdy se také po pár týdnech zjistí, že manažer například nestíhá výuku dvakrát týdně, a dochází k častému rušení. Výuka se tak stává nepravidelnou a lektor nemá na co navazovat. Poměrně účinným mechanismem, jak pravidelné výuky docílit, je motivace manažera ze strany lektora, neustálé povzbuzování a průběžné sdělování dosažených pokroků.

Nebojte se netradičních forem
Od pravidelnosti výuky, kvality lektora, ale i dobře vyjádřených cílů a očekávání na začátku výuky se následně odvíjí její efektivita. Tu je možné podpořit i několika dalšími nástroji, například vstupním, průběžným a výstupním testem, pravidelným zjišťováním spokojenosti formou dotazníků, finanční spoluúčastí manažera na nákladech výuky a podobně.
Větší efektivity lze však dosáhnout i zapojením některých netradičních forem výuky cizích jazyků. Může jít o doplnění pravidelné výuky o některou z intenzivnějších forem, například zahraničním pobytem nebo víkendovým kurzem. Dobrých výsledků je také dosahováno při doplnění běžné výuky o čtení cizojazyčných časopisů, poslech rádia nebo sledování filmů v originálním znění. Tyto pomůcky je však často při výuce obtížné prosadit, neboť je řada manažerů stále nepovažuje za důležité.


Jipka – Vaše jazyková intenzivní péče
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Snažíme se pokrývat  všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni.V současné době nabízíme služby již v 53 jazycích.
Naše společnost je rozdělena do několika základních částí - Jazyková škola, Překladatelské služby a korektury, Tlumočnické centrum, Odborné vzdělávání, Průvodcovské služby & Business Welcome Service, Příprava k maturitě a na vysoké školy, Studium v zahraničí a Pomaturitní studium.
Velký důraz klademe na způsob provedení práce a na její výslednou kvalitu . Za úspěchem každé firmy stojí vždy odborně připravení a schopní lidé, spolupracujeme pouze s těmi nejlepšími. Všechny si pečlivě vybíráme, a proto se také řadíme k nejlepším agenturám v naší kategorii. Dodržování termínů, dobře odvedená práce a profesionální přístup jsou samozřejmostí. Věříme, že spokojený zákazník je nám nejlepší reklamou.

Silné stránky společnosti:
· komplexní jazykové služby;
· vysoká kvalitativní úroveň služeb;
· flexibilita vůči požadavkům klienta;
· orientace na zákazníka, jeho potřeby a přání;
· spolupráce s vysoce kvalifikovanými odborníky;
· profesionální přístup;
· šetříme Váš čas rychlou on-line komunikací.

Pobočky:
Praha 1 – Jipka Národní
Praha 3 – Jipka Flora
Praha 4 – Jipka Opatov
Praha 5 – Jipka Butovice
Praha 8 – Jipka Palmovka
Plzeň – Jipka Plzeň
České Budějovice – Jipka Budějovice

www.jipka.cz